Valilik Menü
  

MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN , ÇOCUK OYUN PARKI EKİPMANLARI ALIMI İŞİ(MONTAJ DAHİL) İHALE İLANI

İÇME SUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

 

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ:

Kahramanmaraş İli Merkez İlçeye bağlı Köylerde, Çocuk Oyun Parkı Ekipmanları Alımı İşi(Montaj Dahil) Köylere Hizmet Götürme Birliği Satın alma ve İhale yönetmeliğine göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Dosya No                             :    2013.MKHGBB.46-42

1 - İdarenin

a) Adresi                              :    İSMET PAŞA MAH.TRABZON  BUL.HÜKÜMET KONAĞI KAT:3  NO:317 KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                0 344 2253060    

c) Elektronik posta adresi (varsa)        : birlik@kahramanmaras.gov.tr/satalma46@mynet.com       

2 -İhale konusu Yapımın

a) Niteliği, türü ve miktarı     : Merkez İlçeye Bağlı 8 Adet Köy

b) Yapılacağı yer: Merkez ilçeye bağlı Köyler

1

Suluyayla Köyü,

2

Köseli Köyü,

3

 Kümperli Köyü,

4

Çevrepınar Köyü,

5

Hacılar Köyü,  

6

Başdevrişli Köyü,

7

Şerefoğlu Köyü,

8

Boyalı Köyü

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Yer teslim                    :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

d) İşin süresi                         :    Yer teslim tarihinden  itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :    Kahramanmaraş Valiliği Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                  :    11/10/2013  saat : 10:30

            4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

            4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

            4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi veya Meslek odası belgesi.

            4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

           4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

           4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

           4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

           4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

          4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

          4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

          4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten  geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere  düzenlenen belge.

 

4.3.3- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

 

4.3.3-1  Boş Bırakılmıştır.

 

         5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale  şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu  en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

 

6 – Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler katılamaz.

 

7 – İhale dokümanı, Kahramanmaraş Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Hükümet Konağı Kat:3 No:317. Kahramanmaraş adresinde görülebilir ve 500,00 ¨ (KDV dahil) Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8 – Teklifler 11/10/2013 tarih saat 09:30’a kadar Kahramanmaraş Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Hükümet Konağı Kat:3 No:317. Kahramanmaraş  adresine verilebilir. Posta ile gönderilemez. Posta ile gönderilen teklifler gelmemiş kabul edilir.

 

9 – İstekliler tekliflerini,  birim fiyat bedel üzerinden her bir işe ayrı ayrı vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde kalan istekliyle her bir iş için ayrı ayrı Birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

 

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 inden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

11 – Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 240 (ikiyüzkırk) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha az kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

13 – Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

 

 

                                                                                                            İdare Yetkilisi

                                                                                                            Adil ÇALIŞIR

                                                                                                            Birlik Müdürü


Toplam Okunma Sayısı : 558
4.10.2013


Yüzüncü Yılında Çanakkale
Eğitime Can Katanlar
Tanıtım Filmi
Belgesel
BİMER
BİMER Videolar
Milli Mücadelemiz
  
T.C. Kahramanmaraş Valiliği Resmi Web Sitesi © 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Resmi Gazete
 • e-Mevzuat
 • e-Devlet
 • e-İçişleri
 • ATAM
Adres : İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Hükümet Konağı Merkez / KAHRAMANMARAŞ
Telefon : +90 344 223 76 10 - 223 76 11 - E-Posta : valilik@kahramanmaras.gov.tr